Crediti

Contenuto disponibile solo in sardo.

Cumonarzu locale
Edizioni Condaghes (Cagliari)

Autore de s'Archíviu eletrónicu de sos lemmas
MARIO PUDDU

Cordinamentu e supervisione
FRANCESCO CHERATZU

Disignu web e isvilupu
NOR (Ilartzi)

Responsàbbile Ténnicu e Programmatzione
MASSIMEDDU MUSU CIREDDU